آهنگ آسمونا حسن شماعی زاده

 

 

آهنگ آسمونا حسن شماعی زاده

آسمونا آسمونا اون ور دنیای خدا
خونه دلباز منه
آسمونا آسمونا عشق دوباره دیدنش
امید پرواز منه
کبوترا کبوترا پر ندارم پر ندارم
عشق دوباره دیدن خونمو باور ندارم
خونه دلباز منو کسی توی خواب نداره
صفای چشم اندازشو آفتاب و مهتاب نداره
آفتاب و مهتاب نداره
آسمونا آسمونا
چشام از این غصه شبا یه خواب راحت نکنن
آسمونا آسمونا
آفتاب و مهتاب یه روزی خونمو قسمت نکنن
کبوترا کبوترا پر بزنین پر بزنین
خونه دلباز منو در بزنین در بزنین
کبوترا کبوترا پر بزنین پر بزنین
خونه دلباز منو سر بزنین سر بزنین
خونه بزرگ و باصفاس حوضش پر از آب طلاس
توی اجاق گرم اون آتش دیدار منه
تو دست پاک مادرم بقچه اسرار منه
کاشته دست پدرم ریشه گفتار منه
ریشه گفتار منه
آسمونا آسمونا
باد اگه میره اون ورا آتشو خاموش نکنه
آسمونا آسمونا
ریشه رو از خاک جدا خشک و فراموش نکنه
بقچه اسرار منو وا نکنه وانکنه
عشقمو رسوا نکنه عشقمو رسوا نکنه
کبوترا کبوترا پر ندارم پر ندارم
عشق دوباره دیدن خونمو باور ندارم
خونمو باور ندارم
آسمونا آسمونا اون ور دنیای خدا
خونه دلباز منه
آسمونا آسمونا عشق دوباره دیدنش
امید پرواز منه

http://www.iransong.com/

متن آهنگ آسمونا حسن شماعی زاده,تکست آهنگ آسمونا حسن شماعی زاده,شعر آهنگ آسمونا حسن شماعی زاده,کد آهنگ آسمونا حسن شماعی زاده,دانلود آهنگ آسمونا حسن شماعی زاده,آهنگ آسمونا حسن شماعی زاده,آهنگ آسمونا,حسن شماعی زاده,

 

 

پاسخ دهید