آهنگ اتل متل مونالیزا

آهنگ اتل متل مونالیزا

[همخوانان]
اتل متل توتوله گاو حسن چه جوره
نه شیر داره نه پستون شیرشو بردن هندستون
اتل متل توتوله گاو حسن چه جوره
نه شیر داره نه پستون شیرشو بردن هندستون

نفس نفس نفس زنون اومدم در خونتون
دوون دوون دوون دوون اومدم در خونتون

من نفس نفس زنون اومدن در خونتون
من دوون دوون دوون اومدم در خونتون

باز به یاد کودکی در زدم در خونتون
سر کشیدم یواشکی از لب پنجرتون
باز به یاد کودکی در زدم در خونتون
سر کشیدم یواشکی از لب پنجرتون
اتل و متل توتوله گاو حسن چجوره
نه شیر داره و نه پستون شیرشو بردن هندستون
[همخوانان]
اتل و متل توتوله گاو حسن چجوره
نه شیر داره و نه پستون شیرشو بردن هندستون

با آتیش بازی کردیم دلامون رو راضی کردیم
با هم دیگه قر بودیم دوباره آشتی کردیم
چشات رنگ آبه یه بوس بدی ثوابه
با اون نگات خنده کنی خودش برام جوابه
خودش برام جوابه

یادت میاد اون روزا که روزگاری داشتیم
قایم موشک می کردیم پا به فرار میذاشتیم
پا به فرار میذاشتیم

یادت میاد اون روزا
تو آسمون هفتم ستاره های عشق رو کنار هم میدیدم
گل بوسه بر می داشتیم دوباره جاش میذاشتیم

[همخوانان]
اتل و متل توتوله گاو حسن چه جوره
نه شیر داره نه پستون شیرشو بردن هندستون
اتل و متل توتوله گاو حسن چه جوره
نه شیر داره نه پستون شیرشو بردن هندستون

نفس نفس نفس زنون اومدم در خونتون
دوون دوون دوون دوون اومدم در خونتون

من نفس نفس زنون اومدن در خونتون
من دوون دوون دوون اومدم در خونتون

باز به یاد کودکی در زدم در خونتون
سر کشیدم یواشکی از لب پنجرتون
باز به یاد کودکی در زدم در خونتون
سر کشیدم یواشکی از لب پنجرتون
سر کشیدم یواشکی از لب پنجرتون

اتل و متل توتوله گاو حسن چجوره
نه شیر داره و نه پستون شیرشو بردن هندستون
[همخوانان]
اتل و متل توتوله گاو حسن چجوره
نه شیر داره و نه پستون شیرشو بردن هندستون

با آتیش بازی کردیم دلامون رو راضی کردیم
با هم دیگه قر بودیم دوباره آشتی کردیم
چشات رنگ آبه یه بوس بدی ثوابه
با اون نگات خنده کنی خودش برام جوابه
خودش برام جوابه

یادت میاد اون روزا که روزگاری داشتیم
قایم موشک می کردیم پا به فرار میذاشتیم
پا به فرار میذاشتیم
یادت میاد اون روزا
تو آسمون هفتم ستاره های عشق رو کنار هم میدیدم
گل بوسه بر می داشتیم دوباره جاش میذاشتیم

[همخوانان]
اتل و متل توتوله گاو حسن چه جوره
نه شیر داره نه پستون شیرشو بردن هندستون
اتل و متل توتوله گاو حسن چه جوره
نه شیر داره نه پستون شیرشو بردن هندستون

http://www.iransong.com/

پاسخ دهید