آهنگ اشک فتانه

آهنگ اشک فتانه

دیگه مشکل بتونی تو با دلم بازی کنی
این دل شکسته ام رو دوباره راضی کنی
دیگه باز یچه دستت نمیشم
عاشق ۲ چشم مستت نمیشم
دیگه از عشق تو دم نمیزنم
دیگه شادیمو بهم نمیزنم
دیگه از عشق تو دم نمیزنم
دیگه شادیمو بهم نمیزنم
پر پر پر پریدم سر به هوا کشیدم
رها شدم زدستتبه ارزوم رسیدم
پر پر پر پریدم سر به هوا کشیدم
رها شدم زدستتبه ارزوم رسیدم

من دیگه بی پناهم عشق تو شد گناهم
رسوا شدم خدایا فقط تویی گواهم
من دیگه بی پناهم عشق تو شد گناهم

رسوا شدم خدایا فقط تویی گواهم

دل شکسته من بدام تو اسیره
با این همه بدیها بازم واست میمیره
با این همه بدیها بازم واست میمیره

دیگه باز یچه دستت نمیشم
عاشق ۲ چشم مستت نمیشم
دیگه از عشق تو دم نمیزنم
دیگه شادیمو بهم نمیزنم
دیگه از عشق تو دم نمیزنم
دیگه شادیمو بهم نمیزنم
پر پر پر پریدم سر به هوا کشیدم
رها شدم زدستتبه ارزوم رسیدم
پر پر پر پریدم سر به هوا کشیدم
رها شدم زدستتبه ارزوم رسیدم
دیگه دل سوخته و اواره شدم
رفتم از کوی تو من عاشق و بیچاره شدم
دیگه ای آفت جان
دیگه ای آفت جان
با دل من بازی نکن
با دل غمزده ام اینهمه لجبازی نکن
دل شکسته من بدام تو اسیره
با این همه بدیها بازم واست میمیره
با این همه بدیها بازم واست میمیره

دیگه باز یچه دستت نمیشم
عاشق ۲ چشم مستت نمیشم
دیگه از عشق تو دم نمیزنم
دیگه شادیمو بهم نمیزنم
دیگه از عشق تو دم نمیزنم
دیگه شادیمو بهم نمیزنم
پر پر پر پریدم سر به هوا کشیدم
رها شدم زدستتبه ارزوم رسیدم
پر پر پر پریدم سر به هوا کشیدم
رها شدم زدستتبه ارزوم رسیدم
پر پر پر پریدم سر به هوا کشیدم
رها شدم زدستتبه ارزوم رسیدم
پر پر پر پریدم سر به هوا کشیدم
رها شدم زدستتبه ارزوم رسیدم
پر پر پر پریدم سر به هوا کشیدم
رها شدم زدستتبه ارزوم رسیدم
پر پر پر پریدم سر به هوا کشیدم
رها شدم زدستتبه ارزوم رسیدم

http://www.textnice.ir/

پاسخ دهید