آهنگ اگه فتانه

آهنگ اگه فتانه

—–اون ور دنیا—–

اگه تا اون ور دنیا که بری
من تو رو یه روزی پیدا میکنم

اگه صدتا دیو تو رو طلسم کنن
من میام طلسم تو وا میکنم (۲)

میام دره دره ، میام صحرا به صحرا
میام خونه به خونه،می گردم دور دنیا

میرم به قله قاف ،میرم تا شهر آفتاب
میرم پرسون و پرسون، تو کوچه های مهتاب

اگه زیرآب بری ماهی بشی ماهیگر می شم میام میگیرمت
اگه مثل ماه به زیر ابر بری ابرا رو پس می زنم میبینمت

مثل شب دنبال روز دربه در دنبالتم
اگه خوابم یا بیدار هر جا با خیالتم

میرم دره دره ، میام صحرا به صحرا
میام خونه به خونه،می گردم دور دنیا

میرم به قله قاف ،میرم تا شهر آفتاب
میرم پرسون و پرسون، تو کوچه های مهتاب

اگه تا اون ور دنیا که بری
من تو رو یه روزی پیدا میکنم

اگه صدتا دیو تو رو طلسم کنن
من میام طلسم تو وا میکنم (۲)

میرم دره دره ، میام صحرا به صحرا
میام خونه به خونه،می گردم دور دنیا

میرم به قله قاف ،میرم تا شهر آفتاب
میرم پرسون و پرسون، تو کوچه های مهتاب

اگه زیرآب بری ماهی بشی ماهیگر می شم میام میگیرمت
اگه مثل ماه به زیر ابر بری ابرا رو پس می زنم میبینمت

مثل شب دنبال روز دربه در دنبالتم
اگه خوابم یا بیدار هر جا با خیالتم

میرم دره دره ، میام صحرا به صحرا
میام خونه به خونه،می گردم دور دنیا

میرم به قله قاف ،میرم تا شهر آفتاب
میرم پرسون و پرسون، تو کوچه های مهتاب

اگه تا اون ور دنیا که بری
من تو رو یه روزی پیدا میکنم

اگه صدتا دیو تو رو طلسم کنن
من میام طلسم تو وا میکنم (۲)

میرم دره دره ، میام صحرا به صحرا
میام خونه به خونه،می گردم دور دنیا

میرم به قله قاف ،میرم تا شهر آفتاب
میرم پرسون و پرسون، تو کوچه های مهتاب

پایان

http://www.textnice.ir/

پاسخ دهید