آهنگ بعد از من علی پر توان

 

 

متن آهنگ بعد از من علی پر توان

منو یه روز به دنبالت کشوندی
ولی آخرش به خاکستر نشوندی

دفتر دلم رو بردی اما افسوس
حتی خطی هم ازین دفتر نخوندی

نمیخواستم توو آغوشت بگیرم
که میخواستم توو آغوشت بمیرم

گذشت از من ولی آخر نگفتی
که بعد از من به امید کی موندی

لحظه ای روزای آخر حس ِ ناآشنایی اومد
تووی حرفای عجیبش حرفی از جدایی اومد

نفسم برید و چشمام غرق ِ اشک و آه حسرت
من گرفتار ِ چی میشم اشک و غم, عشق یا که نفرت

لحظه ای روزای آخر حس ِ ناآشنایی اومد
تووی حرفای عجیبش حرفی از جدایی اومد

نفسم برید و چشمام غرق ِ اشک و آه حسرت
من گرفتار ِ چی میشم؟ اشک و غم, عشق یا که نفرت

منو یه روز به دنبالت کشوندی
ولی آخرش به خاکستر نشوندی

دفتر دلم رو بردی اما افسوس
حتی خطی هم ازین دفتر نخوندی

نمیخواستم توو آغوشت بگیرم
که میخواستم توو آغوشت بمیرم

گذشت از من ولی آخر نگفتی
که بعد از من به امید کی موندی

لحظه ای روزای آخر حس ناآشنایی اومد
تووی حرفای عجیبش حرفی از جدایی اومد

نفسم برید و چشمام غرق اشک و آه حسرت
من گرفتار چی میشم اشک و غم, عشق یا که نفرت

لحظه ای روزای آخر حس ِ ناآشنایی اومد
تووی حرفای عجیبش حرفی از جدایی اومد

نفسم برید و چشمام غرق ِ اشک و آه حسرت
من گرفتار ِ چی میشم؟ اشک و غم, عشق یا که نفرت

 

 

منبع:

ایران ترانه

 

پاسخ دهید