آهنگ بهشت فتانه

آهنگ بهشت فتانه

غیر از خدا وقت دعا دیده منو باد صبا
صبح سحر اذون صبح تنگ غروب نیمه شبا
میگم خدا پریشونم
از اومدن پشیمونم
اینجا اگه بهشتته
من از بهشت گریزونم
اینجا اگه بهشتته
من از بهشت گریزونم
اشک ندامت از چشام میریزه روی گونه هام
ورد زبونم اسم تو با ناله های بیصدام
میگم خدا پریشونم
از اومدن پشیمونم
اینجا اگه بهشتته
من از بهشت گریزونم
اینجا اگه بهشتته
من از بهشت گریزونم
عشق من ای کعبه ارزوهام

بیتو خدا میدونه من چه تنهام
میام که تا سجده کنمرو خاکت خاکتو سرمه بکشم به چشمام
سوخته اگه اشیونمامید ساختن دارم
ریخته اگه بالو پرم شوق پریدن دارم
میگم خدا پریشونم
از اومدن پشیمونم
اینجا اگه بهشتته
من از بهشت گریزونم
اینجا اگه بهشتته
من از بهشت گریزونم
اشک ندامت از چشام میریزه روی گونه هام
ورد زبونم اسم تو با ناله های بیصدام
میگم خدا پریشونم
از اومدن پشیمونم
اینجا اگه بهشتته
من از بهشت گریزونم
اینجا اگه بهشتته
من از بهشت گریزونم
عشق من ای کعبه ارزوهام
بیتو خدا میدونه من چه تنهام
میام که تا سجده کنمرو خاکت خاکتو سرمه بکشم به چشمام
سوخته اگه اشیونمامید ساختن دارم
ریخته اگه بالو پرم شوق پریدن دارم
میگم خدا پریشونم
از اومدن پشیمونم
اینجا اگه بهشتته
من از بهشت گریزونم
اینجا اگه بهشتته
من از بهشت گریزونم

اینجا اگه بهشتته
من از بهشت گریزونم
اینجا اگه بهشتته
من از بهشت گریزونم

اینجا اگه بهشتته
من از بهشت گریزونم
اینجا اگه بهشتته
من از بهشت گریزونم

http://www.textnice.ir/

پاسخ دهید