آهنگ بگو مونالیزا

آهنگ بگو مونالیزا

بگو کی بوده که لب هاش گل لباتو سوزونده
بگو کی بوده که چشماش به این روز تو رو نشونده
بگو کی بوده که چشماش به این روز تو رو نشونده

از اول تو با من محبت نداشتی
دروغی گل عشق تو قلبم می کاشتی
تا چشم منو دور می دیدی می رفتی
دلت رو پیش دیگری جا می ذاشتی
بگو کی بوده که لب هاش گل لباتو سوزونده
بگو کی بوده که چشماش به این روز تو رو نشونده
بگو کی بوده که چشماش به این روز تو رو نشونده

حسودم می دونی به چه سختی دل سنگت رو ربودم
حسودم می دونی که چه رنجایی که ندادی به وجودم

از اول تو با من محبت نداشتی
دروغی گل عشق تو قلبم می کاشتی
تا چشم منو دور می دیدی می رفتی
دلت رو پیش دیگری جا می ذاشتی
بگو کی بوده که لب هاش گل لباتو سوزونده
بگو کی بوده که چشماش به این روز تو رو نشونده
بگو کی بوده که چشماش به این روز تو رو نشونده
بگو کی بوده که چشماش به این روز تو رو نشونده

http://www.iransong.com/

پاسخ دهید