آهنگ توبه گرگ فتانه

آهنگ توبه گرگ فتانه

وای وای دل من عاشقه دوباره
وقتی میلرزه جون بلب میاره
برو برو دیوونه من دیگه رام نمیشم
نگو که عاشق شدی دیگه خام نمیشم
با من مگه نگفتی دفتر عشق یه برگه
۱۰۰ دفه توبه کردی توبه گرگه مرگه
نترسون منو فایده نداره
نگفتم نشو عاشق دوباره
دل من ۱۰۰۰ بارشنیدی باتو گفتم
که عاشق نمیشم حنات رنگی دیگه برام نداره
با من مگه نگفتی پر نکشی زخونه
با هر شعر و ۳ تاری نخونی عاشقونه
با من مگه نگفتی دفتر عشق یه برگه
۱۰۰ دفه توبه کردی توبه گرگه مرگه
نمیشه هر کی بیاد به این دلم سر بزنه

کفتر جلدی بشه بشینه باز پر بزنه
نگو تو باز دوباره یکی هست دوسم داره
دنیا کارش خنده داره
اونی که من میخواستم یه عمری بپاش واسم
خبر از این دل نداره
وای وای دل من عاشقه دوباره
وقتی میلرزه جون بلب میاره
وای وای دل من عاشقه دوباره
وقتی میلرزه جون بلب میاره
برو برو دیوونه من دیگه رام نمیشم
نگو که عاشق شدی دیگه خام نمیشم
با من مگه نگفتی دفتر عشق یه برگه
۱۰۰ دفه توبه کردی توبه گرگه مرگه
نترسون منو فایده نداره
نگفتم نشو عاشق دوباره
دل من ۱۰۰۰ بارشنیدی باتو گفتم
که عاشق نمیشم حنات رنگی دیگه برام نداره
با من مگه نگفتی پر نکشی زخونه
با هر شعر و ۳ تاری نخونی عاشقونه
با من مگه نگفتی دفتر عشق یه برگه
۱۰۰ دفه توبه کردی توبه گرگه مرگه
نمیشه هر کی بیاد به این دلم سر بزنه
کفتر جلدی بشه بشینه باز پر بزنه
نگو تو باز دوباره یکی هست دوسم داره
دنیا کارش خنده داره
اونی که من میخواستم یه عمری بپاش واسم
خبر از این دل نداره
وای وای دل من عاشقه دوباره
وقتی میلرزه جون بلب میاره
وای وای دل من عاشقه دوباره
وقتی میلرزه جون بلب میاره

وای وای دل من عاشقه دوباره
وقتی میلرزه جون بلب میاره

http://www.textnice.ir/

پاسخ دهید