آهنگ تو را دوست دارم فتانه

آهنگ تو را دوست دارم فتانه

تو را من دوست دارم می پرستم
همیشه عاشقانه با تو هستم
تو را من دوست دارم می پرستم
همیشه عاشقانه با تو هستم
دوست دارم تویی تنها امیدم
به عشق تو من از بومم پریدم
نمی دونی چه خوبه با تو بودن
همیشه با تو بودن از تو خوندن
به چشمانم که رنگ آب دریاست
به آن نازی که در چشم تو پیداست
به لبخندم که چون لبخند گل هاست
به رخسارم که چون مهتاب زیباست

به چشمانم که رنگ آب دریاست
به آن نازی که در چشم تو پیداست
به لبخندم که چون لبخند گل هاست
به رخسارم که چون مهتاب زیباست

قسم ای نازنین تا زنده هستم
تو را من دوست دارم می پرستم
تو را من دوست دارم می پرستم
همیشه عاشقانه با تو هستم

به گل های بهار عشق و مستی
به آن عهدی که بی صبرانه بستی
به آن عشقی که از جان می پرستی
به سوز و ساز بی پایان مستی
به گل های بهار عشق و مستی
به آن عهدی که بی صبرانه بستی
به آن عشقی که از جان می پرستی
به سوز و ساز بی پایان مستی
به آن عشقی که از جان می پرستی
به سوز و ساز بی پایان مستی
قسم ای نازنین تا زنده هستم
تو را من دوست دارم می پرستم
همیشه عاشقانه با تو هستم
تو را من دوست دارم می پرستم
همیشه عاشقانه با تو هستم
دوست دارم تویی تنها امیدم
به عشق تو من از بومم پریدم
نمی دونی چه خوبه با تو بودن
همیشه با تو بودن از تو خوندن
به چشمانم که رنگ آب دریاست
به آن نازی که در چشم تو پیداست
به لبخندم که چون لبخند گل هاست
به رخسارم که چون مهتاب زیباست
قسم ای نازنین تا زنده هستم
تو را من دوست دارم می پرستم
تو را من دوست دارم می پرستم
همیشه عاشقانه با تو هستم

http://www.textnice.ir/

پاسخ دهید