آهنگ دلم میخواد فتانه

آهنگ دلم میخواد فتانه

دلم می خواد به یاد تو گلای یاسو بو کنم
به یاد مستی نگات به جام و باده رو کنم
یه روز می خوام از اون دورا به چشم من پیدا بشی
مثه یه غنچه تو بهار سر بزنی و وا بشی
دلم می خواد ستاره ی شبم بشی تو آسمون
پیدا بشی توی بهار به همره رنگین کمون

دلم می خواد تا به سحر به انتظارت بشینم
گل هزار تا بوسه رو از روی لبهات بچینم
دلم می خواد تا به سحر به انتظارت بشینم
گل هزار تا بوسه رو از روی لبهات بچینم

تنم داره گر می گیره به یاد گرمی تنت
دلم می خواد نزدیک بشم به تو مثال پیرهنت
تنم داره گر می گیره به یاد گرمی تنت
دلم می خواد نزدیک بشم به تو مثال پیرهنت

دلم می خواد تا به سحر به انتظارت بشینم
گل هزار تا بوسه رو از روی لبهات بچینم

دلم می خواد تا به سحر به انتظارت بشینم
گل هزار تا بوسه رو از روی لبهات بچینم

دلم می خواد به یاد تو گلای یاسو بو کنم
به یاد مستی نگات به جام و باده رو کنم
یه روز می خوام از اون دورا به چشم من پیدا بشی
مثه یه غنچه تو بهار سر بزنی و وا بشی
دلم می خواد ستاره ی شبم بشی تو آسمون
پیدا بشی توی بهار به همره رنگین کمون

دلم می خواد تا به سحر به انتظارت بشینم
گل هزار تا بوسه رو از روی لبهات بچینم
دلم می خواد تا به سحر به انتظارت بشینم
گل هزار تا بوسه رو از روی لبهات بچینم
دلم می خواد تا به سحر به انتظارت بشینم
گل هزار تا بوسه رو از روی لبهات بچینم
دلم می خواد تا به سحر به انتظارت بشینم
گل هزار تا بوسه رو از روی لبهات بچینم

پاسخ دهید