آهنگ دوست دارم من همیشه فتانه

آهنگ دوست دارم من همیشه فتانه

می خوام بگم
می خوام بگم
می خوام بگم روم نمیشه
دوست دارم من همیشه
دوست دارم من همیشه
دوست دارم من همیشه
دوست دارم من همیشه

قسم به چشم مست تو
اسیر روی ماهتم
نگام نکن تو این جوری
فدای اون نگاهتم
فدای اون نگاهتم

با تو باشم زنده میشم
خورشید تابنده میشم
اگه که یه روز نبینمت
مجنون و دیوانه میشم
مجنون و دیوانه میشم

می خوام بگم
می خوام بگم
می خوام بگم روم نمیشه
دوست دارم من همیشه
دوست دارم من همیشه
دوست دارم من همیشه
دوست دارم من همیشه

من و تو تو یک کوچه
با همدیگه همسایه ایم
با یه خورده فاصله
مثل درخت و سایه ایم
مثل درخت و سایه ایم

با اون نگاه آتشین
با اون نگاه آتشین
نفسمو بند میاری
وقتی میای تو خونمون
پاتو رو قلبم میذاری
پاتو رو قلبم میذاری

می خوام بگم
می خوام بگم
می خوام بگم روم نمیشه
دوست دارم من همیشه
دوست دارم من همیشه
دوست دارم من همیشه
دوست دارم من همیشه

شدم اسیر عشق تو
ز من نداری خبری
هر چی میگم دوست دارم
در کار ندارد اثری
چی کار کنم چی کار کنم
دل تو سینه جا نداره
عاشق شده عاشق شده
این دیگه حاشا نداره
این دیگه حاشا نداره

می خوام بگم
می خوام بگم
می خوام بگم روم نمیشه
دوست دارم من همیشه
دوست دارم من همیشه
دوست دارم من همیشه
دوست دارم من همیشه

قسم به چشم مست تو
اسیر روی ماهتم
نگام نکن تو این جوری
فدای اون نگاهتم
فدای اون نگاهتم

با تو باشم زنده میشم
خورشید تابنده میشم
اگه که یه روز نبینمت
مجنون و دیوانه میشم
مجنون و دیوانه میشم

می خوام بگم
می خوام بگم
می خوام بگم روم نمیشه
دوست دارم من همیشه
دوست دارم من همیشه
دوست دارم من همیشه
دوست دارم من همیشه

شدم اسیر عشق تو
ز من نداری خبری
هر چی میگم دوست دارم
در کار ندارد اثری
چی کار کنم چی کار کنم
دل تو سینه جا نداره
عاشق شده عاشق شده
این دیگه حاشا نداره
این دیگه حاشا نداره

می خوام بگم
می خوام بگم
می خوام بگم روم نمیشه
دوست دارم من همیشه
دوست دارم من همیشه
دوست دارم من همیشه
دوست دارم من همیشه

http://www.textnice.ir/

پاسخ دهید