آهنگ شب شب فتانه

آهنگ شب شب فتانه

برو دیگه دنبالم نیا عشق تو سرابه سرابه
برو دیگه تو خوابم نیا حال من خرابه خرابه
برو دیگه دنبالم نیا عشق تو سرابه سرابه
برو دیگه تو خوابم نیا حال من خرابه خرابه
تورو به خدا کاری نکن عشق ما حروم شه
مگه میشه با یه حرف دو حرف بین ما تموم شه
مگه میشه با یه حرف دو حرف بین ما تموم شه
تموم شه
شب شب شب شب مهتابیه
شب شب شب شب بی تابیه
شب شب شب شب مهتابیه
شب شب شب شب بی تابیه
دل دیگه عاشق شده نوبت بی خوابیه
دل دیگه عاشق شده نوبت بی خوابیه

مثل غروب آفتاب بوسه بزن به دریا
مثل شبای مهتاب نورو بریز تو صحرا

نورو بریز تو صحرا
نیاز و خواهش من
نیاز و خواهش من تو خلوت شبونه
دست نوازش توست که خوب و مهربونه
که خوب و مهربونه
شب شب شب شب مهتابیه
شب شب شب شب بی تابیه
شب شب شب شب مهتابیه
شب شب شب شب بی تابیه
دل دیگه عاشق شده نوبت بی خوابیه
دل دیگه عاشق شده نوبت بی خوابیه

پاسخ دهید