آهنگ طلسم فتانه

آهنگ طلسم فتانه

اگه تا اون ورِ دنیا که بری
من تو رو یه روزی پیدا می کنم
اگه صد تا دیو تو رو طلسم کنن
من میام طلسمتو وا می کنم
اگه صد تا دیو تو رو طلسم کنن ،
من میام طلسمتو وا می کنم

میرم دره به دره میرم صحرا به صحرا
میام خونه به خونه می گردم دورِ دنیا
میرم به قلّه قاف میرم تا شهر آفتاب
میرم پرسون و پرسون تو کوچه های مهتاب

اگه زیر آب بری ماهی بشی

ماهی گیر میشم میام می گیرمت
اگه مثل ماه به زیر ابر بری
ابرا رو پس می زنم می بینمت
مثل شب دنبال روز در به در دنبالتم
اگه خوابم یا بیدار هرجا با خیالتم

میرم دره به دره میرم صحرا به صحرا
میام خونه به خونه می گردم دورِ دنیا
میرم به قلّه قاف میرم تا شهر آفتاب
میرم پرسون و پرسون تو کوچه های مهتاب

پاسخ دهید