آهنگ مریم پاکیزه فتانه

آهنگ مریم پاکیزه فتانه

توی بحبوحه عشق دروغ گفتنو داشتی که نداشتی
غیر از به سوی عشق نظر داشتنو داشتی که نداشتی
جایی که گل مریم پاکیزه رو داری توی دستات
توی مزرعه عشق علف کاشتنو داشتی که نداشتی
تا منزل جانان دل ما فاصله داره
این اول کاره
تا مرغ محبت نشه تشنه بارون نمی باره
این اول کاره
هرگز نرسی تو تا ساحل دریا
تا کفش و کلاهت نشه پاره
این اول کاره

نشوندم تورو پهلوی خدا در دل پاکم

رسیدی تو به دریای صفا در دل پاکم
قسم خورده تو داره صداقت تو رفاقت
داره لیاقت
تا منزل جانان دل ما فاصله داره
این اول کاره
تا مرغ محبت نشه تشنه بارون نمی باره
این اول کاره
هرگز نرسی تو تا ساحل دریا
تا کفش و کلاهت نشه پاره
این اول کاره

پاسخ دهید