آهنگ نفرین فتانه

آهنگ نفرین فتانه

چند دفعه گفتم نرو با دیگری
چند دفعه گفتم نرو با دیگری

عشق منو اینقدر نگیر سرسری
عشق منو اینقدر نگیر سرسری

رفتی و حرف منو گوش نکردی
رفتی و حرف منو گوش نکردی

برو که الهی دیگه برنگردی
برو که الهی دیگه برنگردی

تاکی باید به پای تو بشینم
همش تو رو با این و اون ببینم
نمی دونم عاقبتش چی میشه
میخوام فراموشت کنم نمیشه
آخه چقدر تحمل چقدر التماس
چقدر تحمل چقدر التماس
یادت باشه اون بالاهم یک خداست
یادت باشه اون بالاهم یک خداست

دلمو شکستی اما تو اشتباه کردی
قسم به هر دوتامون خیلی گناه کردی
خیلی گناه کردی
رفتی و با رقیب من نشستی
این دل نازکم رو با دست خود شکستی
رحمی به ما نکردی ، رحمی به ما نکردی
برو که الهی دیگه برنگردی

آخه چقدر تحمل چقدر التماس
چقدر تحمل ، چقدر التماس
یادت باشه اون بالاهم یک خداست
یادت باشه اون بالاهم یک خداست

صد دفعه گفتم نرو بادیگری
عشق منو اینقدر نگیر سرسری
رفتی و حرف منو گوش نکردی
برو که الهی دیگه برنگردی

http://www.textnice.ir/

پاسخ دهید