آهنگ هر روز هفته فتانه

آهنگ هر روز هفته فتانه

هر روز هفته دنیا یه جور نیست هر روز هفته دنیا یه جور نیست یه روز خوبه یه روز بده اون دیگه دست ما نیستاون دیگه دست ما نیست

شنبه تورو شناختم دل و دینو هردو باختم
نگاش بهم گفت آره اونم منو دوست داره
یکشنبه جشن گرفتیم دنیارو سر گرفتیم
دوشنبه گفت دوسم داره همیشه
هیچکی براش مثه من نمیشه

هر روز هفته دنیا یه جور نیست هر روز هفته دنیا یه جور نیست یه روز خوبه یه روز بده اون دیگه دست ما نیستاون دیگه دست ما نیست
سه شنبه فهمید که بی اون میمیرم عاشقمو به دام عشق اسیرم
چهارشنبه از سفر کمی برام گفت از رفتنو دور شدنا برام گفت از رفتنو دور شدنا برام گفت

پنجشنبه صبح نامه برام فرستاد از خوندنش لرزه به جونم افتاد از خوندنش لرزه به جونم افتاد

هر روز هفته دنیا یه جور نیست هر روز هفته دنیا یه جور نیست یه روز خوبه یه روز بده اون دیگه دست ما نیستاون دیگه دست ما نیست

جمعه سفر رفتو منو جا گذاشت باباری از غم تکو تنها گذاشت هر روز هفته چی میشد شنبه بود دیدنو عاشق شدنو خنده بوددیدنو عاشق شدنو خنده بود

هر روز هفته دنیا یه جور نیست هر روز هفته دنیا یه جور نیست یه روز خوبه یه روز بده اون دیگه دست ما نیستاون دیگه دست ما نیست

شنبه تورو شناختم دل و دینو هردو باختم
نگاش بهم گفت آره اونم منو دوست داره
یکشنبه جشن گرفتیم دنیارو سر گرفتیم
دوشنبه گفت دوسم داره همیشه
هیچکی براش مثه من نمیشه

هر روز هفته دنیا یه جور نیست هر روز هفته دنیا یه جور نیست یه روز خوبه یه روز بده اون دیگه دست ما نیستاون دیگه دست ما نیست
هر روز هفته دنیا یه جور نیست هر روز هفته دنیا یه جور نیست یه روز خوبه یه روز بده اون دیگه دست ما نیستاون دیگه دست ما نیست
هر روز هفته دنیا یه جور نیست هر روز هفته دنیا یه جور نیست یه روز خوبه یه روز بده اون دیگه دست ما نیستاون دیگه دست ما نیست

پاسخ دهید