آهنگ پر کشیده فتانه

آهنگ پر کشیده فتانه

تا که صدای پا میاد دل میگه دل دار میاد
ابرا همه وا میشن ماه دوباره در میاد
براش حواس ندارم خیلی دوسش میدارم
براش حواس ندارم خیلی دوسش میدارم
دل تو دلم نمونده جون تو تنم نمونده
اخ دل تو دلم نمونده جون تو تنم نمونده
لب رو لبم میذاره
جون تو تنم میذاره
منو دل حرفا داریم گفتنیهای زیاد داریم
منو دل با هم حرفا داریم گفتنیهای زیاد داریم
اون میگه از عاشقیا از دوریا و تنهاییها
من میگم از اومدنا
دوس داشتنا و یه رنگیا
از ادما و زندگیا
دنیا دنیا دنیا
برای کسی غم نیار
غصه و ماتم نیار

عاشقا رو دور نکن
اسم جدایی نیار
نه تو کار دل نیا
نه تو کار دل نیا
روزا افتابی میشه
شبا مهتابی میشه
اگه باز باهم باشیم کارا روبرا میشه
دست بدست هم میدیم خونه رو باز میسازیم
دست بدست هم میدیم خونه رو باز میسازیم
خونه ی عشقمونو از گل نه از گل میسازیم
دل میزنه تو سینه عشق اگه هست همینه
دل تو دلم نمونده جون تو تنم نمونده
اخ دل تو دلم نمونده جون تو تنم نمونده
لب رو لبم میذاره
جون تو تنم میذاره
منو دل حرفا داریم گفتنیهای زیاد داریم
منو دل با هم حرفا داریم گفتنیهای زیاد داریم
اون میگه از عاشقیا از دوریا و تنهاییها
من میگم از اومدنا
دوس داشتنا و یه رنگیا
از ادما و زندگیا
دنیا دنیا دنیا
برای کسی غم نیار
غصه و ماتم نیار
عاشقا رو دور نکن
اسم جدایی نیار
نه تو کار دل نیا
نه تو کار دل نیا
روزا افتابی میشه
شبا مهتابی میشه
اگه باز باهم باشیم کارا روبرا میشه
دست بدست هم میدیم خونه رو باز میسازیم
دست بدست هم میدیم خونه رو باز میسازیم
خونه ی عشقمونو از گل نه از گل میسازیم
دل میزنه تو سینه عشق اگه هست همینه
دل میزنه تو سینه عشق اگه هست همینه
دل میزنه تو سینه عشق اگه هست همینه
دل میزنه تو سینه عشق اگه هست همینه

http://www.textnice.ir/

پاسخ دهید