آهنگ کوه فتانه

آهنگ کوه فتانه

به من میگن چو کوهی کوهی که خم نمیشه
کسی به جز تو مادر دلواپسم نمیشه
فکر می کنم که قلبم از سنگه و صبوره
غافل از این که مادر قلبم مثل بلوره

نمی بینن تو چشمام اصالت غرورو
نمی خونن رو لب هام اصالت سرودو
نمی بینن تو دستام نیاز کهنه عشق
به روی پای خستم زنجیر پاره عشق
نمی بینن به دوشم انبوه خستگی رو
روی بلور قلبم غم شکستگی رو

به من میگن چو کوهی کوهی که خم نمیشه
کسی به جز تو مادر دلواپسم نمیشه
فکر می کنم که قلبم از سنگه و صبوره
غافل از این که مادر قلبم مثل بلوره

اگه که مثل یک کوه مغرور و باشکوهم
ولی سکوت مردم آورده به ستوهم
کوه با اون شهامت اگر به جای من بود
از آهن می گرفت تمام دنیا رو دود
اگه که مثل یک کوه مغرور و باشکوهم

ولی سکوت مردم آورده به ستوهم
کوه با اون شهامت اگر به جای من بود
از آهن می گرفت تمام دنیا رو دود

به من میگن چو کوهی کوهی که خم نمیشه
کسی به جز تو مادر دلواپسم نمیشه
فکر می کنم که قلبم از سنگه و صبوره
واسه اینه که هیچکس دلواپسم نمیشه

پاسخ دهید