آهنگ گل سرسبد فتانه

آهنگ گل سرسبد فتانه

گل سرسبد شهری یکی یدونه دهری
یه عالمه خاطر خواه داری
روی چشم همه جاداری
همه دوست دارن میدونی
هزار کشته داری می دونی
مردم پا به پا می پاند
اگه لب تر کنی می خواند
عجب شور عجب شور
عجب حالی تو داری
عجب زندگی پر جار و جنجالی تو داری

http://www.textnice.ir/

پاسخ دهید