آهنگ گناه فتانه

آهنگ گناه فتانه

نگاه کرده ام من نگاه کرده ام من
به چشم زیبای او به قد رعنای او
نگاه کرده ام من
نگاه کرده ام من
ببیننگاه سوزان با دل من چه ها کرد
زخم زبون مردم زندگیمو فنا کرد
زخم زبون مردم زندگیمو فنا کرد
آخه عشقو محبت رو کی گفته که گناهه
تموم حرف عاشق میون یک نگاهه

آخه عشقو محبت رو کی گفته که گناهه
تموم حرف عاشق میون یک نگاهه

گناه کرده ام من نگاه کرده ام من
زندگی خودم رو تباه کرده ام من
تباه کرده ام من
میگن تو این زمونه عاشق شدن گناهه
هرکی که عاشق بشه روزگارش تباهه
به هر کجا که رفتم
به هر کجا که رفتم
خیلی چیزا شنیدم
ز دست حرف مردم
یه روز خوش ندیدم
یه روز خوش ندیدم
آخه عشقو محبت رو کی گفته که گناهه
تموم حرف عاشق میون یک نگاهه
آخه عشقو محبت رو کی گفته که گناهه
تموم حرف عاشق میون یک نگاهه
گناه کرده ام من نگاه کرده ام من
زندگی خودم رو تباه کرده ام من
تباه کرده ام من
گناه کرده ام من
گناه کرده ام من
که گفته ام به یارم دل بتو میسپارم
این دل بیقرارو زسینه در میارم
چو لاله های رنگین به زیر پات میزارم
گوش نکنم به مردم
گوش نکنم به مردم
عاشقو بیقرارم
عاشقو بیقرارم
آخه عشقو محبت رو کی گفته که گناهه
تموم حرف عاشق میون یک نگاهه
آخه عشقو محبت رو کی گفته که گناهه
تموم حرف عاشق میون یک نگاهه
گناه کرده ام من نگاه کرده ام من
زندگی خودم رو تباه کرده ام من
تباه کرده ام من
تباه کرده ام من
تباه کرده ام من
تبااااه کرده اااام من

http://www.textnice.ir/

پاسخ دهید