آهنگ یک و دو و سه فتانه

آهنگ یک و دو و سه فتانه

یک و دو و سه
تنبلی بسه
چار و پنج و شیش
پاشو بیا پیش
هفت و هشت و نه
یه قدم جلو
نوبت تو هست
توهم بیا برقص
سر و پا و دست
رقص و رقصو رقص
دست دست دست دست
تا تنت گرم و سرت سبز و دلت شاده
تا دلت از خون سرخه باده آباده
امشبی را که گذارت اینجا افتاده
لحظه رو از دست نده که زندگی یاده
یک و دو و سه
اینجوری بسه
چار و پنج و شیش
پاشو بیا پیش

هفت و هشت و نه
یه قدم جلو
نوبت تو هست
توهم بیا برقص
سر و پا و دست
رقص و رقصو رقص
دست دست دست دست
ریشه غم را بکن از دل ببر از یاد
دل به دست عشق بسپار هرچه بادا باد
شیشه غم های دنیا رو بزن بر سنگ
پا بکوب و گل برافشان شاد شاد شاد
بگو الف
ب و ت و ث
ج و چ و خ
تو هم برقص آخه
یک و دو و سه
تنبلی بسه
چار و پنج و شیش
پاشو بیا پیش
هفت و هشت و نه
یه قدم جلو
نوبت تو هست
توهم بیا برقص
سر و پا و دست
رقص و رقصو رقص
دست دست دست دست

پاسخ دهید