عمو سبزی فروش

عمو سبزی فروش
,سبزی کم فروش
من طرب می خوام
,تو رو یه ربع میخوام
سبزیت گل داره
,درد و دل داره
عمو سبزی فروش
,سبزی کم فروش
من طرب می خوام
تو رو یه ربع میخوام

,عمو سبزی فروش
سبزی کم فروش
,من طرب می خوام
تو رو یه ربع میخوام

 

پاسخ دهید