متن آهنگ ایران ایران مازیار

 

متن آهنگ ایران ایران مازیار

اگر ایران بجز ویرانســـرا نیست

من این ویرانسرا را دوست دارم

اگر آب و هوایش نیست دلـکش

من این آب و هــوا را دوست دارم

تمام عالـــم از آن شمـــــا باد

من این یک تکه جا را دوست دارم

دیگــــــــــــه نـــــــــــــدارم طاقت مونـــــــــــــــــــــــــــــــــدن

من این شهر و رهـــــــــــــا مـــــــــی کنم از درد شبونه ام

دل موطن من مـــــــــــــــرده زبیـــــــداد زمونــــــــــــــــــه ام

های های های های….

سرم روی تن من، نباشه: گر که بیگانه بشه هموطن من

اگــــــــــه خــــــــــــاک من از دست بــــــــــــره جایی ندارم

دلــــــــــــــم میمیره از غصـــــــــــــــه دیگه، نــــــایی ندارم

بجــــــــــز نـــــــــــــــام تو ای مـــــــام وطن! ای موطن من!

دگر برروی لبهــــــــــــــــــــای خود،آوایـــــــــــــــــــــی ندارم

ایران! ایران! ایران!

سرم روی تن من، نباشه: گر که بیگانه بشه هموطن من

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید