متن آهنگ تو گل بوته عشقي

متن آهنگ
تو گل بوته عشقي
من يه پروانه خسته
چه جوري بيام كنهرت
با دو تا بال شكسته
عاشق بخت ترانم
هوس چشماتا دارم
اگه پروازا بدونم
ديگه تنهات نمي زارم

يه روزي پر ميزنم انشالله
خونتو در مي زنم انشالله
باز با تو هستم تو شباي مهتاب
باز با تو ساغر مي زنم انشالله
يه روزي پر ميزنم انشالله
خونتو در مي زنم انشالله
گل نازم تو ميشي انشالله
چنگ و سازم تو ميشي انشالله

شب كه گذشت با تو عشق و مستي
صبح كه نمازم تو ميشي انشالله
يه روزي پر ميزنم انشالله
خونتو در مي زنم انشالله
باز با تو هستم تو شباي مهتاب
باز با تو ساغر مي زنم انشالله
يه روزي پر ميزنم انشالله
خونتو در مي زنم انشالله

مثل اسمون بزرگي من فقط يه ابر ساده
تنتو به من نبخشي آخه از سرم زياده
من فرهاد صبورم كه اسير بيستونه
زندگيش يه جرعه اب و عشق و يه لقمه نونه

http://www.matne-taraneh.blogfa.com

پاسخ دهید