متن آهنگ رفتی های های گریه کنج اتاقت Hik’ vtjd hid ihd ‘vdi ;k[ hjhrj

متن آهنگ رفتی های های گریه کنج اتاقت Hik’ vtjd hid ihd ‘vdi ;k[ hjhrj

رفتی های های گریه کنج اتاقت

زجه زدی نیومد به سراغت

من واسه ی تو مرهم شدم

خودم باعث و بانی مرگم شدم

وقتی هیشکی واسه دل بیچارت نبود

حتی یه دقیقه دل شما راحت نبود

غصه تو خوردم پای تو مردم

اما تو بازم بد کردی

متن آهنگ رفتی های های گریه کنج اتاقت Hik’ vtjd hid ihd ‘vdi ;k[ hjhrj

رفتی های های گریه کنج اتاقت

زجه زدی نیومد به سراغت

من واسه ی تو مرهم شدم

خودم باعث و بانی مرگم شدم

وقتی هیشکی واسه دل بیچارت نبود

حتی یه دقیقه دل شما راحت نبود

غصه تو خوردم پای تو مردم

اما تو بازم بد کردی

متن آهنگ رفتی های های گریه کنج اتاقت Hik’ vtjd hid ihd ‘vdi ;k[ hjhrj

/ Download

پاسخ دهید