متن آهنگ مهراب بنام گرگ پدر

متن آهنگ مهراب بنام گرگ پدر
Hik’ livhf ‘v’ nv ljk j;sj v

صدام و شنیدی آره  امروز مامانم بدجور دلش شکست

خستم مثل زانوهای مامان بلیط گرفتم فقط نم دونم کجام

چمدون لباسام قرآن مادرم نمیشه همرام

چی توقع داری من به جز دعای مامان بابا

بی تو دیگه تو این شهر غریبم

چمدون و بستم بی خداحافظی میرم

غریبم کسی رو غیر تو ندارم

تموم زندگیم و نذر برگشتنت کردم

کوچه به کوچه های شهر پر از تنهایی

عاشقی ک عشقش بره کلا روانیه

یکی بود یکی نبودش کجاست

بنویس قضاوت فقط مخصوص خداشت

طوله گرگی که تو فکر شاهرگ و خون منی

کاسه خونی جگری سوخته مهمون منی

من خرابم و بشین و زحمت آوار نکش

نفست باز گرفت این همه سیگار نکش

پاسخ دهید