متن مداحی هلالی ای صورت تو قبله گه راز و نیازم

 

متن مداحی هلالی
ای صورت تو قبله گه راز و نیازم
ای تربت تو ضامن معراج نمازم
مژگان تو برهم زن آرامش عاشق
چشمان تو سرچشمه هرسوز و گدازم
گیسوی تو رمزی ز شب تیره هجران
ای یاد تو افسانه ی شب های درازم
یارا نظر مهر تو خود نور حیات است
جان چیست که در مقدم جان بخش تو بازم ؟
بیهوده ز کف می رود این عمر سبک پا
تا کی گذر افتد به سر کوی تو بازم ؟
ای شاهد اعمال من ای شاه خطا پوش
لطف تو مگر باز کشد پرده به رازم
تو خون خدایی حقیقت همه این است
رحمی که من خاک نشین غرق گناهم

 

http://raghebon.ir/

پاسخ دهید