آهنگ دو سه شبه كه چشمام به دره (جهان)

آهنگ دو سه شبه كه چشمام به دره (جهان)

خدا كنه كه خوابم نبره

دو سه شبه كه چشمام به دره

خدا كنه كه خوابم نبره

تو اين قفس كه زندونـــه منـه

دلـــــم گرفته و منتظره

خدا كنه كه خوابم نبره ادامه خواندن آهنگ دو سه شبه كه چشمام به دره (جهان)