دلم افسانه میخواهد، دلم پیمانه میخواهد، دلم دلداده میخواهد،

 

 

 

دلم افسانه میخواهد، دلم پیمانه میخواهد،

دلم دلداده میخواهد،

میان شعرهای ناب ، به سان گونه های داغ،

دلم غمنامه میخواهد،

برای رنج بیزاری، میا ن اوج هوشیاری، ادامه خواندن دلم افسانه میخواهد، دلم پیمانه میخواهد، دلم دلداده میخواهد،

متن آهنگ افغانی ای عشق ! ز دست تو قلب من سوخته سوخته

 

متن آهنگ افغانی
ای عشق ! ز دست تو قلب من سوخته سوخته

ای یار ! به راه تو چشم من دوخته دوخته

ز راه دیده در دل خانه کردی

ز پستی خانه را ویرانه کردی ادامه خواندن متن آهنگ افغانی ای عشق ! ز دست تو قلب من سوخته سوخته

متن آهنگ افغانی ای کـــه از یــار نشان می طلبی یار کجاست

 

 

متن آهنگ افغانی
ای کـــه از یــار نشان می طلبی یار کجاست

همـــه یارند و ولی یار وفا دار کجــــــــاست

 

تا نپرسنــــد و به خوبــــان غم دل نتوان گفت

ور بپــــرسند بگــــو قــوت گفتار کجــــاست

ادامه خواندن متن آهنگ افغانی ای کـــه از یــار نشان می طلبی یار کجاست

متن آهنگ افغانی ای رشک گلها دادی فـــــریبــــــــم

 

متن آهنگ افغانی
ای رشک گلها دادی فـــــریبــــــــم

ای وای و ای وای دادی فریبــــــــم

عمریست خواهم یک بوسه زان لب

امروز و فـــــــردا دادی فــریبـــــم

گفتــم کـــه نامت دیگـــــر نگیــــرم ادامه خواندن متن آهنگ افغانی ای رشک گلها دادی فـــــریبــــــــم

متن آهنگ افغانی ای دل ای دل دل دیوانه

 

 

متن آهنگ افغانی
ای دل ای دل دل دیوانه

بر عشقش شدی افسانه

در دامش شدی زولانه

ای دل ای دل

تو را از دور می بینم چه حاصل

به پهلویت نمی شینــم چه حاصل

درخت حسن تو گلـــزار کــــرده ادامه خواندن متن آهنگ افغانی ای دل ای دل دل دیوانه

متن آهنگ افغانی ای تیــر غمت را دل عشــاق نشانــــه

 

 

 

متن آهنگ افغانی
ای تیــر غمت را دل عشــاق نشانــــه

خلقی به تو مشغول و تو غایب زمیانه

گه معتکف دیرم و گــه ساکــن مسجد

یعنی که تو را می طلبم خانه به خانـه ادامه خواندن متن آهنگ افغانی ای تیــر غمت را دل عشــاق نشانــــه

متن آهنگ افغانی ایا صیاد رحمـــی کن مــرنجــانیـــــد جــــــانــــم را

 

متن آهنگ افغانی
ایا صیاد رحمـــی کن مــرنجــانیـــــد جــــــانــــم را

پر و بالم بکن امــــــــــا مســوزان آشیـــــانــــــم را

 

به گردن بسته یی چون رشته و در پای زنجیر است

مــروت کن اجازت ده کــــــه بگشایـــم دهــانــــم را

 

در این کنج قفس دور از گلستــان ســـوختم مـــــردم

خبــــر کن ای صبـــا از حــال زارم بـــاغـبـــانـم را

ادامه خواندن متن آهنگ افغانی ایا صیاد رحمـــی کن مــرنجــانیـــــد جــــــانــــم را

متن آهنگ افغانی او بـــانو بانو جانــا او شهر بانــو جــانا

 

متن آهنگ افغانی

او بـــانو بانو جانــا او شهر بانــو جــانا

دل مرا بسته یی به تـــار گیسو جـــانـــا

دل مــرا برده یی به چشم و ابرو جانـــا

لبت شهد شکر نوشیده خاتون فیروزه بان جانــــــا

نگاهت رخت شب پوشیده خاتون فیروزه بانو جانا

درون ساغر جام لبانت فیـــــــروزه بانــو جــانـــا ادامه خواندن متن آهنگ افغانی او بـــانو بانو جانــا او شهر بانــو جــانا

متن آهنگ افغانی امشب از باده خــرابم کن و بگــذار بمیـرم

 

متن آهنگ افغانی

امشب از باده خــرابم کن و بگــذار بمیـرم

غرق دریا شرابم کن و بگـــذار بمیـــــــرم

قصه عشق بگوش مــن دیوانه چــه خوانی

بس کن افسانه و خوابم کن و بگذار بمیـرم

گر چه عشق توسرابیست فریبنده وسوزان

دلخوش ای مه به سرابم کن وبگذار بمیرم

زندگی تلخ تر از مرگ بود گـر تو نباشـی ادامه خواندن متن آهنگ افغانی امشب از باده خــرابم کن و بگــذار بمیـرم

متن آهنگ افغانی امشب بـــه قصه ء دل مــن گوش میکنی

 

 

متن آهنگ افغانی
امشب بـــه قصه ء دل مــن گوش میکنی

فــردا مرا چو قصه فــراموش میکنـی

دستم نمیرســد که در آغــوش گیـرمـت

ای مـــاه با که دست در آغـوش میکنی

در ساغرتو چیست که با جرعه نخست

هوشیار ومست را همه مدهوش میکنی ادامه خواندن متن آهنگ افغانی امشب بـــه قصه ء دل مــن گوش میکنی