آهنگ دلبرکم (با فتانه) نعیم پوپل

آهنگ دلبرکم (با فتانه) نعیم پوپل

“نعیم”
بیا عروسکم
بیا خوشگلکم
بازی تو نکن
با این دلکم
“فتانه”
آره دلبرلکم
آره خوشگلکم
میون عاشقات
والا من تکم
ادامه خواندن آهنگ دلبرکم (با فتانه) نعیم پوپل