آهنگ اینجا کسی منو نخواست تو هم منو تنها بذار

 

  • آهنگ یکی که از دوری تو سر به بیایون میذاره
  • آهنگ اینجا کسی منو نخواست تو هم منو تنها بذار
  • آهنگ اینجا غریب بودم ولی هیچ کی نپرسید از کجاست
  • آهنگ مسافرم باید برم گریه نکن خدا نخواست

 

 , ادامه مطلب