آهنگ بی کلام همه یار دارن و بی یار ماییم

♪ همه یار دارن و بی یار ماییم ♪

♪ لباس کهنه بازار ماییم ♪

♪ همه دارن لباس کدخدایی ♪

♪ نمد پوش قلندر وار ماییم ♪

♪ بی یار ماییم بی یار ماییم ♪

♪ خوشا امشو که مهمون شماییم ♪

♪ کبوتر بر لب بوم شماییم ♪