آهنگ من خوشم میاد ازت مثل خودم اهل دلی

 

  • آهنگ تو برام بخند فقط چقدر تو خوش آب و گلی
  • آهنگ من خوشم میاد ازت مثل خودم اهل دلی
  • آهنگ مثل پروانه میشم میگردم هی دور سرت
  • آهنگ توی هر جاده بری خودم میشم هم سفرت

 

 , ادامه مطلب