آهنگ هی نمیگی برات می میرم تو انگار پی دردسری

 

  • آهنگ هی دلم و کجا می بری تو از من هم دیوونه تری
  • آهنگ هی نمیگی برات می میرم تو انگار پی دردسری
  • آهنگ تو با اون چشمات داری مرحم می شی رو دردم
  • آهنگ با همین کارهات جات و محکم کردی تو قلبم

 

 , ادامه مطلب