اهنگ از خوردن ادمی زمین سیر نشد

 

از بس که جوان مرد زمین سیر نشد
اهنگ در شهر خرابات یکی پیر نشد
متن در شهر خرابات یکی پیر نشد
اهنگ در کنج خرابات یکی پیر نشد با گیتار
شعر از مردن آدمی زمین سیر نشد
گفتیم جوانیم به پیری برسیم توبه کنیم
اهنگ برگ کنار یه منش چنده
دانلود اهنگ در شهر خرابات

 

دانلود