اهنگ اون که دل از تو برده کاش میدونستم کیه

دانلود آهنگ اون که دل از تو برده کاش میدونستم کیه اخه این زندگیه یا خیمه شب بازیه امان اله تاجیک

اون که دل از تو برده کاش میدونستم کیه علت قهر و نازت کاش میدونستم چیه یه روز میری. با خنده یه روز 

 

دانلود