اهنگ ای وای چه کنم بخت بد اینه حال و روزشم سیاهه

 

  • اهنگ ای وای چه کنم بخت بد اینه حال و روزشم سیاهه
  • اهنگ محلی به پا هرکسی که بنشینم وای یابنده روزگاره
  • اهنگ از درد دنیا به خود میپیچم کسی حالمو ندونه
  • اهنگ محلی بغضی گرفته توی گلومو غمی سنگین توی چشامه

 

 

 , ادامه مطلب