اهنگ بشو این نکته که خود را ز غم ازاده کنی

  • اهنگ بشو این نکته که خود را ز غم ازاده کنی
  • اهنگ دور از خودمون دور از همه بدجوری سردمه کو بغلت
  • اهنگ یادمه لحظه خیانت تو گفتم ولش کن نداره لیاقتتو
  • دانلود اهنگ به خدا شدی واسم همه کسم

                              

 , ادامه مطلب