اهنگ بلبل نخون نخون بل من بخونم وحید حیدری

اهنگ بلبل نخون نخون بل من بخونم وحید حیدری

بلبل نخون بل من بخونم آ بمرده ماراا بمردمه

شی دلی دردی خار ره من ندومه یاراا بمرده ماراا بمردمه

وحید حیدری، آخ جاناا، بلبل منیسه بو شی دلی درد ره آ بمرده ماراا بمردمه
آخ من هم دمه دنیا چنی نامرده آ بمرده ماراا بمردمه