اهنگ تموم شد هرچی بینمون بود با صدای زن

 

  • اهنگ هرچه هستم هرچه بودم برکسی مربوط نیست
  • اهنگ هر چه بودم هرچه هستم رفتم که رفتم
  • اهنگ رفتی و جای تورو نفرت گرفت با صدای زن
  • اهنگ تموم شد هرچی بینمون بود با صدای زن

 

 , ادامه مطلب