اهنگ سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست

 

  • اهنگ چشم ازت برنمیدارم ماکان بند
  • اهنگ سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست
  • آهنگ اگر از شکوه لب بستم سکوتم را تماشا کن
  • دانلود اهنگ عشقم روبرومه اومده نشسته پیشم

 

 , ادامه مطلب