اهنگ سی مو تو چی براری پلنگ روزگاری ریمیکس

 

روزگار سیچه بوی مو سر یارم دنگ ایدراره

گلخشی دونه دل طاقت سر رفت سیش بیقراره *♪♪

هرچی دل یار یار یاری کنه بازم یار نیده پیدا *♪♪

مرغ عشقم سیش کم طاقته سی وش چاره ی نداره

شاهینی بالو پر زی سر چشمه قستش شکاره

خوم دونم صیدش زیر پنگل تیزش طاقت نیاره *♪♪

گلی گودم تی میرسه وقتی سیم ده نمنده

کوگ مهدومه بالش که ناشاهی چاری نداره

دانلود