اهنگ صبا را دیدم و گفتم صبا دستم به دامانت

 

  • اهنگ از وقتی پر کشیدی به آسمون رسیدی
  • اهنگ صبا را دیدم و گفتم صبا دستم به دامانت
  • اهنگ با دل چون کبوترم انس گرفت
  • اهنگ به چشمم بنگر که صد راز پنهانم

 

 , ادامه مطلب