اهنگ فرشید حکمتی و غلامرضا طوسی دردت من تیام

اهنگ فرشید حکمتی و غلامرضا طوسی دردت من تیام

عاشقتم والا خدا سُر و سفیده تیه کال
دردت مِن تیام، بزنه مِن تیام گل تو بیو ور تیام، تو بیو ور تیام
قد تو شلال کم بکن، تو شلال کم بکن
چشم خمار کم بکن، تو خمار کم بکن
دردت مِن تیام، بزنه مِن تیام گل تو بیو ور تیام، تو بیو ور تیام
کم سر چشمه بنشین، حال روزمه بوین

اهنگ فرشید حکمتی و غلامرضا طوسی دردت من تیام