اهنگ محلی علی زارع همی ترسم به پیری مبتلا شم

 

همی ترسم به پیری مبتلا شم امان آخی امانم

همی ترسم به پیری مبتلا شم امان آخی امانم

همی ترسم گرفتاره عصاشم بلال آخی بلالم

همی ترسم که دلدارم بگوید بلال آخی بلالم

نمیمیرد که از شرش خلاص شم

بلال آخی بلالم..