اهنگ هزاران غم به دل اندوته دیرم شجریان

 

  • اهنگ خدا را ساربان آهسته میران
  • اهنگ هزاران غم به دل اندوته دیرم شجریان
  • اهنگ شجریان غم عالم همه کردی به بارم
  • اهنگ به روی دلبری گر مایل هستم شهرام ناظری

 

 , ادامه مطلب