اهنگ پرچمت بالا تعصبی ای کر دلدار یار جنگی مو

قربون او معرفتو او مرام لوتیتیار جنگیه مو ♬♩
قربون اون معرفتو اون مرام لوتیت یار جنگیه من ♬♩
ای همه رفیق جمع اویدن وِ سی عروسی یار جنگیه مو ♬♩
این همه رفیق جمع شدن اینجا برای عروسی یار جنگی من ♬♩
یار جنگیه مو ای غیرتیه مو گو قیمتی مو ♬♩
یار جنگیه من ای غیرتی من برادر ارزشمند من ♬♩

 

دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320