اهنگ که تو نصیبم نبوی تازه دلدارم ناوه

اهنگ دوری تو دوری تو دشیونه ژیانم
اهنگ کردی له دوای بالاکت ژینم زاریه
اهنگ کردی تازه دلداری ناکم آوا خوشه ژیانم
اهنگ تازه ناکم دلداری با صدای زن
متن اهنگ دمگوت دلداری ناکم
اهنگ ئیتر دلداری ناکم
دانلود اهنگ له دوای تو عاشق نبوم کردم ترکی دلداری
تازه ناکم دلداری کانی

 

دانلود آهنگ با کیفیت 320