اهنگ یکی مثل تورو میخواست دلم ارشا دهقانی

 

  • اهنگ یکی باشه مثل من یکی باشه مثل تو جاده های ساحلی
  • اهنگ یکی باشه مثل من یکی باشه مثل تو سعید محقق
  • اهنگ یکی مثل تورو میخواست دلم ارشا دهقانی
  • آهنگ یکی مثل تو رو میخواست دلم زده به سرم باز برم

 

 , ادامه مطلب