دانلود آهنگ افغانی دوسه هفته است که به من نامه نمیدی چی شده

 

 

دانلود اهنگ جمشید پروانی دوسه هفته
اهنگ افغانی دوسه هفته است
دو سه هفته است که به من نامه نمیدی چی شده صوتی
آهنگ افغانی دو سه روز است که بوی گل نمیایه
دانلود آهنگ افغانی بیا باهم شویم دنیا دو روز است
اهنگ افغانی دنیا دو روز است دلگیر نمانیم
آهنگ چرا خبر نمیگیری از برم دنیا قیامت شد امروز بر سرم
آهنگ افغانی دو سه روز است هوا ابر است خدا جان

 

دانلود